Trời Phật hiểu chăng

Tác giả:

Người giết người xong chạy tức thì
Mồi ngon chẳng gặm chẳng mang đi.
Rừng sâu cọp đói nhìn kinh ngạc…
Đảo mắt gầm lên, không hiểu chi!

Thảo luận cho bài: "Trời Phật hiểu chăng"