trời tôi

Tác giả:

trời nơi tôi đang mưa

trời nơi tôi đang buồn
cơn bão từ ngàn xưa
vào đất liền xoáy ngọn

tới tấp
như
tận thế đến gần 

Thảo luận cho bài: "trời tôi"