Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Tác giả:

Thơ Dẫn


Success is counted sweetest
By those who ne’er succeed
To comprehend a nectar
Requires sorest need.

Not one of all the purple Host
Who took the Flag today
Can tell the definition
So clear of Victory

As he defeated -dying-
On whose forbidden ear
The distant strains of triumph
Burst agonized and clear!

Emily Dickinson 1858

Thật ân sủng ngọt ngào chiến thắng
Chỉ nhiệm màu với kẻ lỡ vận đến sau
Hiểu được Cam Lồ vi diệu,
Quả cần vết tận cùng đau.

Vả chẳng thuộc kẻ Chủ Tể,
Kẻ giữ cờ Tiên Cuộc cấp thời
Ðịnh nghĩa rõ ràng minh tỏ
Hào quang chiến thắng rạng ngời.

Bởi chỉ kẻ vong bại sắp lìa đời-
Trọn nghe âm hưởng tuyệt vời cấm đoán,
Nổ bùng trong nỗi tái tê
Ân huệ tột cùng Chiến Thắng

Phan Lê Dũng 1988

 

Thảo luận cho bài: "Trong Gọng Kềm Lịch Sử"