Trồng hoa cúc

Tác giả:

Thích trồng hoa cúc để xem chơi
Cúc ngó đơn sơ, lắm mặn mòi
Đêm vắng gần kề say chén nguyệt
Vườn thu vắng vẻ đủ mua vui.
Nguồn: Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995

Thảo luận cho bài: "Trồng hoa cúc"