Trống Không Cuộc Đời!

Tác giả:

tôi không-
hờn,
giận,
trách,
người

buồn – có buồn chút
khi người – lạ, xa

đời vẫn là chỗ bôn ba
tôi về mua chút ngỡ ngàng, tay không

khi tôi – tìm, muốn, chờ, mong
nhìn vẫn chỉ thấy – trống không cuộc đời!

Trần Thị Hà Thân
24 tháng 05.05

Thảo luận cho bài: "Trống Không Cuộc Đời!"