Trồng mai

Tác giả:

Thí tương mai tử trịch sơn gian,
Nhất ác thanh tư ký bích loan.
Ký thử lai thì xuân sắc hảo,
Dữ nhân cộng tác hoạ đồ khan.

Thảo luận cho bài: "Trồng mai"