Trong nhà giam nhân việc cảm xúc, phóng bút viết

Tác giả:

Thiếu niên tâm tích tảo thanh cuồng,
Dĩ bả thành khuy tính lưỡng vong.
Tuý uý túng nhiên sân Lý lão,
Cùng nô do tự ái Tiêu lang.
Luật xuy Thử Cốc hàn ưng chuyển,
Kiếm lạc Phong Thành dạ hữu quang.
Mạc hướng danh sơn tống di thảo,
Thạch Cừ tu tuyển Hán văn chương.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Trong nhà giam nhân việc cảm xúc, phóng bút viết"