Trông thư

Tác giả:

Quan hệ bình thường chưa lập được
Khỏi đau, trông một mảnh tin nhà
Tự lúc ăn đùm cơm mẹ tiễn
Tính năm, nay đã chẵn mười ba!
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Trông thư"