Trong thuyền ngắm cảnh sáng sớm viết đưa các bạn cùng thuyền

Tác giả:

Nhất bích ngưng vi giới,
Trùng vân nhiễu tác thành.
Viễn phong xung hải lập,
Cao lãng tiếp thiên bình.
Hương quốc tam xuân ý,
Càn khôn vạn lý tình.
Đà lâu tần bắc vọng,
Độc kiến tảo yên hoành.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Trong thuyền ngắm cảnh sáng sớm viết đưa các bạn cùng thuyền"