Trông Trăng

Tác giả:

Ả nguyệt cầm gương mắt ghé nghiêng
Tự thương hiu quạnh thẹn thò riêng………
Biết đâu Thành Bắc đêm ngâm quạnh
Chính lúc song Tây ngửng mặt nhìn ?

do Khương Hữu Dụng dịch

Thảo luận cho bài: "Trông Trăng"