Trống

Tác giả:


Hai ngàn lẻ tám hình nhân
Tay cầm dùi trống đánh rân cả trời
Mấy ngàn triệu kẻ vui cười
Có bao nhiêu đứa giống tôi… nhíu mày? 

 

Thảo luận cho bài: "Trống"