Trừ tịch kỳ 2 除夕其二 • Đêm trừ tịch kỳ 2

Tác giả:

Trừ khước kim tiêu thị tân tuế,
Toại thành ngũ thập ngũ niên ông.
Bất tri đầu thượng kỷ hành bạch,
Chỉ hữu niên lai song nhãn hồng.
Nhân dục tầm xuân minh nhật kiến,
Bần duy thử tịch bách ưu không.
Trầm ngâm toạ đối hàn đăng chước,
Nhất cú liên niên hứng vị cùng.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Hết đêm nay là hết năm,
Đã thành ông lão năm nhăm tuổi đầu.
Mấy chòm tóc đã bạc phau.
Lại thêm đôi mắt đỏ ngầu bấy nay.
Tìm xuân, mai sẽ thấy ngay,
Lo nghèo chỉ có đêm này tạm nguôi.
Trước đèn nâng chén rốn ngồi,
Một câu thơ vịnh kéo đôi năm liền.

Thảo luận cho bài: "Trừ tịch kỳ 2 除夕其二 • Đêm trừ tịch kỳ 2"