Trúc Bạch hồ

Tác giả:

Một chiếc thuyền nan một mái chèo
Đáy hồ đứng lặng nước trong veo
Quanh co thành cỏ đường lai láng
Chen chóc nhà thôn vẻ gấm thêu
Ngũ Xá cầu dài đường khách thẳng
Châu Long thềm rộng mái chùa cao
Đồn rằng Trúc Bạch vui hơn trước
Nay mới hay rằng lắm thú yêu
(Xuân Hương thi vịnh)

Khảo dị: bản Âm ca tập
– Tựa đề: Vịnh Trúc Bạch hồ
– Câu 3: Quanh co chòm cỏ đường lai láng
– Câu 7: Đồn rằng Trúc Bạch vui từ trước

Sách “Văn đàn bảo giám” chép tác giả bài này của quan Hiệp Đào, tức Đào Tấn.

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Trúc Bạch hồ"