Trước Khi

Tác giả:

Trước khi về chín suối
Em xin gửi đá vàng
Của trăm năm buồn tủi
Về trở lại nhân gian

Thảo luận cho bài: "Trước Khi"