Trước sân nghe chim kêu

Tác giả:

Lai vãng vô đạn dặc,
Không viên thức chủ tâm,
Xuân phong tam lưỡng thụ,
Uyển chuyển trợ cô ngâm.

Dịch nghĩa

Lui tới không cưỡng ý, nên để tự nhiên,
Lòng chỉ nghĩ đến cái vườn nhà hoang vắng.
Gió xuân thổi tới vài hàng cây,
Làm cho thêm hứng ngâm thơ.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Trước sân nghe chim kêu"