Trước sau

Tác giả:

Nhớ tiếng inh uôm đêm xuống mưa
Khúc ca đồng nội rộn ngày xưa
Bây giờ ếch nhái đâu không thấy
Tôi lắng hoang vu nhịp sống thừa

Chuồn chuồn cắn rốn dạy tập bơi
Áo đỏ khăn xanh cào cào ơi
Con muỗm béo mầm nhành lúa sớm
Sâu bọ trăng sao thuở bạn người

Người biết trọng người thành quan họ
Tơ lòng chăng mắc với bền lâu
Câu ca nào động trong tâm trí
Giọt giọt mưa dài nỗi trước sau
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Trước sau"