Trương Lương

Tác giả:

Khôn thay rất mực bác Lưu hầu,
Lui tới thong dong tự trước sau!
Vì giận không thành mưu Bác Lãng,
Nên đành phải bội ước Hồng Câu.
Suy tiêu khiển giặc lòng sinh chán,
Tịch cốc theo tiên, kế rất mầu.
Sách cũ một pho, ba tấc lưỡi,
Nhà nho như thế thực phong lưu…

Nguồn: Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Trương Lương"