Truyện thật ngắn

Tác giả:

Vỡ 


 

Tác Giả: Ngô Đồng


Hồ sơ xin ly dị

Chồng , nghề nghiệp : Nghiên cứu văn hoá dân tộc 

Vợ, nghề nghiệp : Bảo tồn văn hoá dân tộc 

Lý do xin ly dị 

Chồng : Cô ấy lang thang trong các diễn đàn. 
Vợ : Anh ấy bận rộn trong các phòng tán ngẫu. 

Xong. 

Ghi chú : Truyện ngắn nhờ đăng.

 


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"