Truyền thêm sức

Tác giả:

(Khi nghe tin hàng triệu đồng bào Sài Gòn xuống đường)

Rừng suối nào đây ran tiếng ve?
Nhớ sao kháng chiến giữa trưa hè
Anh nuôi không ngủ thương đồng chí
Lặng lẽ luồn rừng đi hái le

Phượng đỏ đầy sân thêm nhớ ai
Đường làng Cao Lãnh thắm ô môi
Hành quân qua cổng ai ra đón
Mía ngọt trao tay, mặn nụ cười!

Muôn triệu đồng bào chân nối chân
Sài Gòn đứng dậy sức nào ngăn!
Miền Nam quê mẹ truyền thêm sức
Mũi thuốc chưa tiêm đã khoẻ dần!
Bệnh viện Việt – Xô, hè 1963

Thảo luận cho bài: "Truyền thêm sức"