Từ biệt Nam Quan

Tác giả:

Hữu yêu đồng hữu đức,
Nam Bắc tự đề phong.
Từ quốc xuân tam nguyệt,
Quá khai sơn vạn trùng.
Quan quân tề phản bí,
Phiên thổ thác hành tung.
Chướng lạc phiên thành vũ,
Vân sinh các yểm phong.

Dịch nghĩa

Có tai hoạ thì cũng có phúc đức che chở.
Người Nam và Bắc đều đề cập việc này.
Tháng ba mùa xuân giã từ Việt Nam.
Qua cửa ải, núi trùng điệp vạn dặm,
Quan quân đều thay cương ngựa
Người Mán, Mường ẩn náu hành tung.
Khí núi toả ra tạo thành mưa,
Mây thì phủ đều các đỉnh núi.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Từ biệt Nam Quan"