Từ biệt người nhà, ngay đêm ấy lại phát bệnh

Tác giả:

Vong tình tự tiếu ngã hà năng,
Ai lạc niên lai tiệm bất thăng.
Nại biệt hữu giam tàng cựu kính,
Công sầu vô ảnh bạn cô đăng.
Chẩm biên hương mộng tam canh viễn,
Cân lý sương mao nhất dạ tăng.
Thuỳ niệm xuân hàn trung lộ khách,
Ngưu y lang tạ lệ thành băng.

 

Vong tình

Vương Diễn đời Tấn chết đứa con nhỏ, quá thương xót, Sơn Đào khuyên giải nói “Chỉ có bậc thánh mới quên được tình, người tư chất kém cỏi thì làm gì có tình, người chung tình nhất chính là bọn ta”.

Bài khác có cùng chú thích:

  • Hữu sở tư (Cao Bá Quát)

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Từ biệt người nhà, ngay đêm ấy lại phát bệnh"