Từ biệt ông lang trung họ Phạm

Tác giả:

Dĩ từ niên lai bất tương kiến,
Kiến thời liên ngã cánh liên quân.
Mang mang thân thế tri hà liễu?
Hạo hạo kiền khôn tích tạm phân.
Vạn lý ức qui sầu Tử Mỹ,
Nhất quan đa bệnh sấu Hưu Văn,
Minh thần khước vọng giang kiều lộ,
Nam lĩnh vân liên Bắc lĩnh vân.
Phạm lang trung: tức Phạm Sỹ Ái, tự Đôn Nhân, người xã Trung Lập, huyện Đường Hào (nay là Mỹ Hào, tỉnh Hải Hưng), đỗ hoàng giáp năm Minh Mệnh thứ 13 (1832) làm lang trung bộ lại.

Thảo luận cho bài: "Từ biệt ông lang trung họ Phạm"