Từ biệt

Tác giả:

Tôi đi đây
chẳng gì níu chân nhau nữa
Ầm ã phố trò
Vượt biên vào tĩnh lặng
Nghe tình đất nói thầm
Xuân thổ lộ cỏ xanh

Mộng lạ thâm canh đồng Xứ ngủ
Trình làng người
dăm chữ ngoại cư.

Thảo luận cho bài: "Từ biệt"