Tử Chiến Phiên Ngung Thành

Tác giả:

Từ lúc Cù – Lạc đem quân Hán vượt biên giới vào đóng ớ phiên Ngung thì Cù – Thái – hậu càng lộng quyền hơn…

Ác phụ nắm cả quyền sinh sát trong tay xem thường vua Ai – vương và tất cả các quan trong triều nội
Ai – vương ngày nay đã mất hết quyền hạn, ngày ngày vâng lệnh mẹ vào triều cho có vị và tất cả các lệnh truyền ra đều do Cù – thị quyết định! …

Thảo luận cho bài: "Tử Chiến Phiên Ngung Thành"