Từ Công yêu…

Tác giả:

yêu em lừng lẫy trận tiền
dạn dày cho biết gan liền tướng quân*
bữa nào chết đứng. ngon cơm !
trái tim bục cháy lửa hừng bốc lên

ta làm Từ Hải nguyên con
râu hùm hàm én bỏ quên đâu rồi ?
em. Kiều nhi bạc phận đời
gieo dung nhan giữa đất trời một khi !

lơn tơn một khối tình si
gươm đàn nửa gánh* lâm li hát hò
tìm em mấy cõi buồn so
lặt lìa vãi chữ ra thơ. giải sầu

yêu em hồn phách nát nhàu
áo giang hồ chửa đổi màu phong lưu
cũng đành một cuộc ngất ngư
đợi ngày đứng chựng làm Từ công chơi…

*Mượn Kiều

Thảo luận cho bài: "Từ Công yêu…"