Từ đó về đây

Tác giả:

Từ đó về đây sống rất nghèo
Bạn bè chỉ có gió trăng theo
Những thằng bất nghĩa xin đừng đến
Hãy để thềm ta xanh sắc rêu
Nguồn: Tuyển tập Nguyễn Bính, Nxb Văn học, 1986

Thảo luận cho bài: "Từ đó về đây"