Từ Giã

Tác giả:

Ngươì mộc mạc trái tim cũ kỹ

Vói hai tay bắt lộn vòm trời
Chiều qua mang một cõi đời
Đi về lẽo đẽo giữa đời đi qua.

(Văn, Sài Gòn)

Thảo luận cho bài: "Từ Giã"