Tự hiện

Tác giả:

Bồ Tùng Linh! Xin ông hãy đi đi
Vườn tôi không cây, hồn tôi không hang động
Hồ ly tinh chính là tôi đang sống
Những đêm dài tự hút tuỷ mình thôi
Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Thảo luận cho bài: "Tự hiện"