Tự ngụ

Tác giả:

Trời đất sinh ra chán vạn nghề
Làm thầy làm thợ với làm thuê
Đố ai mà được như ông nhỉ
Sáng vác ô đi tối vác về
Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010

Thảo luận cho bài: "Tự ngụ"