Tử phác

Tác giả:

Quay quay thương nhớ quyến vào tơ

Người đáy mộ tâm còn luyến láy
Đèn vàng nhấp nháy ngã tơ quay

Thảo luận cho bài: "Tử phác"