Tú Tây Hồ, đồ Xuân Dục

Tác giả:

Tú kiệt, đồ keo, cũng một môn,
Phải ai tai nấy, thất kinh hồn.
Người sao rặt những phường thâm móng,
Trời để chơi khăm đứa nhẵn trôn.
Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 60, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Tú Tây Hồ, đồ Xuân Dục"