Tự thân tác nghiệp

Tác giả:

Đá nhập mình cây, hồn nở tươi.
Hồn cây vào hát ngọt môi người
Sao người chuyển kiếp về thân đá
Hồn vẫn khư khư mộng vá trời?

Thảo luận cho bài: "Tự thân tác nghiệp"