Tự thuật

Tác giả:

Văn chương thời nôm na,
Thú chơi có sơn hà,
Ba Vì ở trước mặt,
Hắc Giang bên cạnh nhà:
Tản Đà!
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con – quyển thứ hai, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918

Thảo luận cho bài: "Tự thuật"