Tự thuật (I)

Tác giả:

Mối tơ ai gỡ lúc này xong,
Một dải trời nam biết mấy trùng.
Kẻ ứa gan trung trương mắt ngó,
Người liều dạ sắt múa tay không.
Đến hay trung nghĩa theo tro bụi,
Hoài của giang sơn trút biển Đông.
Ơn nước, nợ nhà đành có thuở,
Biết bao chờ đợi, biết bao trông!

Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu – Tác phẩm chọn lọc, Phạm Văn Ánh giới thiệu và tuyển chọn, tr. 37, NXB Giáo dục Việt nam, 2009.

Thảo luận cho bài: "Tự thuật (I)"