Tự thuật kỳ 1 自述其一 • Tự thuật kỳ 1

Tác giả:

Lục dã quy lai tứ ngũ kỳ,
Bà bà bạch phát phục hà vi.
Nhất bần mạo sấu kiêm thân sấu,
Đa bệnh hình si diệc ảnh si.
Tôn tửu lũ không hoàng cúc tiếu,
Tài thư bất tựu bạch âu nghi.
Vị tri lai thế thuỳ vi ngã,
Đáo thử phong lưu dã thị thuỳ.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng, Nguyễn Văn Tú

Đã bốn, năm năm trở lại nhà,
Làm gì được nữa, tóc phơ phơ.
Cảnh nghèo mặt võ thân thêm võ,
Người bệnh hình trơ, bóng cũng trơ.
Vò cạn hoa vàng như muốn giễu,
Thư không âu trắng hẳn sinh ngờ.
Kiếp sau ai sẽ là ta nhỉ?
Ai sẽ phong lưu sánh kịp ta?

Thảo luận cho bài: "Tự thuật kỳ 1 自述其一 • Tự thuật kỳ 1"