Tự tiếc

Tác giả:

Ta thấy người ta vẫn bảo rằng:
Bảo rằng thằng Cuội ở cung Trăng
Cõi đời cũng lắm nơi thanh quí
Chị Nguyệt dung chi đứa tục tằn
Mình tựa vào cây, cây chó ỉa
Chân thò xuống giếng, giếng ai ăn
Con người như thế mà như thế
Như thế thời ra nghĩ cũng xằng

Bài thơ nói về bà Hai Đích. Bà Hai Đích có thuê một người tài phú (quản lí) trông coi mọi việc trong nhà. Bà goá chồng mà lại còn trẻ nên đã có dư luận bóng gió xỏ xiên. Nhà thơ với bà vốn là chỗ thân tình, nên lên tiếng nhắc nhở, thái độ do vậy mà cũng có hơi chút khó chịu, trách giận.
Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010

Thảo luận cho bài: "Tự tiếc"