Tự trào (I)

Tác giả:

Chẳng phải quan mà chẳng phải dân,
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn hoá ra đần.
Hầu con chè rượu ngày sai vặt,
Lương vợ ngô khoai tháng phát dần.
Có lúc vểnh râu vai phụ lão,
Cũng khi lên mặt dáng văn thân.
Sống lâu, lâu để làm gì nhỉ?
Lâu để mà xem cuộc chuyển vần!

Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 12, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Tự trào (I)"