Tự trào (II)

Tác giả:

Lúc túng toan lên bán cả trời
Trời cười thằng bé nó hay chơi
Ô hay công nợ âu là thế
Mà vẫn phong lưu suốt cả đời
Tiền bạc phó cho con mụ kiếm
Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi
Còn dăm ba chữ nhồi trong bụng
Khéo khéo không mà nó cũng rơi
Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010

Thảo luận cho bài: "Tự trào (II)"