Tu từ

Tác giả:

Một chữ niệm hoài tâm vẫn lạ
Tu từ chưa chín quả trăm năm

Thảo luận cho bài: "Tu từ"