Tự Vấn

Tác giả:

Hỏi ta làm được những gì
Kể từ bỏ nước ra đi phiêu bồng
Hùng tâm tráng khí còn không
Có nghe gió muối xát lòng hoài hương?

Thảo luận cho bài: "Tự Vấn"