Tự vịnh (phú đắc)

Tác giả:

“Vị Xuyên có bác Tú Xương
Quanh năm ăn quịt, chơi lường mà thôi!”

Vị Xuyên có Tú Xương,
Dở dở lại ương ương:
Cao lâu thường ăn quịt,
Thổ đĩ lại chơi lường!

Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 107, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Tự vịnh (phú đắc)"