Tức thu

Tác giả:

Ai xui thu đến lá thu vàng

Cho cô hàng xóm mắt mơn man
Cho ông … Bố khỉ ! oằn lưng hốt
Lá nhà hàng xóm là bay sang

(Hết)

Thảo luận cho bài: "Tức thu"