Từng Cơn

Tác giả:

Ùn lên ngọn nước bốn mùa

Núi phơ phất tuyết cổng chùa tịch liêu
Hai hàng phượng đỏ giấn liều
Từng cơn quạnh quẽ nắng chiều rỉ hoen.

Thảo luận cho bài: "Từng Cơn"