Tuổi chín

Tác giả:

Ngực dự hương thơm đêm mùi tuổi chín
Mắt lá tre đằng ngâm mộng ba giăng

Thảo luận cho bài: "Tuổi chín"