Tuổi đá Nữ Oa

Tác giả:

Mài gươm từ lúc nguyệt còn non;
Gươm sáng dần, sao nguyệt chẳng mòn?
Hay vết thương Trời loang rộng mãi
Cho năm sắc đá tuổi xuân tròn?

Thảo luận cho bài: "Tuổi đá Nữ Oa"