Tuổi đèn

Tác giả:

Đời ngắn
Đêm dài
Mộng khẩn
Gió ăng ten
Phố mấy tuổi đèn…

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Tuổi đèn"