Tuổi già làm thơ tứ tuyệt

Tác giả:

A
Cười mình vung lưới rộng
Thu về con tép con
Nhặt bốn câu bé bỏng
Sải cánh cả tâm hồn

B
Quên mất mình vừa sáu chục
Mở trang giấy rộng, viết dài
Gương nhắc mái đầu chớm bạc
Lại làm có bốn câu thôi
1980

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Tuổi già làm thơ tứ tuyệt"