Tuổi học trò

Tác giả:

Vườn hoang hoa cải hoá vàng
Mộng ngần đập cái chín bàng nhân chia

Thảo luận cho bài: "Tuổi học trò"