Tuổi Việt Minh

Tác giả:

Biết lập thu
Heo mi rải hồ
Biếc thổi mắt mùa xưa
Lá mách lẻo thư rừng. Thì lạ
Phố ngàn chim

Tuổi Việt Minh
thu băm sáu bến cờ hồng
Áo bướm phố truyền đơn
Nắng rám
má bòng thơm mười chín
Rõi bóng em đi
bản đồ đất nước
Cổ tròn bay
hai dải tóc đuôi diều
Trời áo thả dài xanh chấm gót
Dép cao su lốp ngấn bụi ngày
Em! ô đừng heo may
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Tuổi Việt Minh"