Tương Tư

Tác giả:

(1900-1976)

Vì ai nên nỗi nhớ cùng thương
Một mối tơ tình dạ vấn vương.
Tựa gối mơ màng hình bạn ngọc
Thấy trăng nhớ tưởng bóng người vàng.
Ruột tằm chín khúc vò tơ rối
Giấc điệp năm canh diễN khác trường.
Muốn nhắc cùng ai, ai nhắc hộ
Mòn đuôi con mắt giải sông Tương.

Thảo luận cho bài: "Tương Tư"